>Obchodní podmínky
Obchodní podmínky 2018-10-04T17:50:15+00:00

Všeobecné obchodní podmínky heatness GmbH

1. Oblast účinnosti

Všeobecné obchodní podmínky heatness GmbH v současné verzi jsou nedílnou součástí všech uzavřených dohod, včetně těch. Všechny dodávky a služby heatness GmbH probíhají výhradně na základě těchto všeobecných obchodních podmínek. Všeobecné obchodní podmínky našich smluvních partnerů pro nás nejsou závazné. Potvrzení odběratele s odkazem na jeho obchodní a dodací podmínky, tímto zamítáme. Ústní úmluvy nebo okrajové dohody nabíhají v platnost pouze v případě, pokud jsou naší stranou písemně potvrzeny a schváleny.

2. Smlouvy

2.1. Všechny naše nabídky jsou nezávazné. Každá objednávka, kterou obdržíme, je považována za přijetí naší nabídky v rámci našich všeobecných obchodních podmínek, stejně jako jakýchkoli dalších z toho vyplývajících ustanovení a je závazná teprve s naším písemným potvrzením objednávky nebo s počátkem realizace objednávky.

2.2. Ke stornování s námi sjednané smlouvy, dodávky nebo služby je zapotřebí našeho písemného souhlasu. V tomto případě musí být všechny naše výdaje a vypočtený ztracený zisk a ekvivalentní hodnoty všech již poskytnutých služeb a nákladů, a to nejméně ve výši patnácti procent z hodnoty objednávky, uhrazeny naší smluvní stranou.

3. Ceny

3.1. Naše ceny jsou vypočítávány na základě data nabídky. Zvyšování nákladů nad tento základ (např. zvýšení cen materiálu, zvýšení mezd, změny ve specifikacích apod.) nás opravňují k jejich nárůstu;

3.2. Ceny našich produktů a dodávek platí ‘ex works’ nebo ‘in stock’ heatness GmbH (dle INCOTERMS 2010) a jsou včetně zákonem určené daně z přidané hodnoty (momentálně 21%), přepravních nákladů a pojištění.

3.3. Částečné dodávky jsou možné a musí byt smluvní stranou úměrně zaplaceny.

3.4. Návrhy, nákresy, modely atd., které jsme vytvořily, zůstávají v našem vlastnictví a podléhají autorským právům. Smluvní partner je zodpovědný za řádné používání pracovních pomůcek, plánů a za jejich správnost. Nejsme povinni ověřovat nebo kontrolovat, zda jsou porušována stávající obchodní práva nebo jiná autorská práva třetích osob. Smluvní strana je povinna uhradit vzniklou škodu a převzít za nás nároky.

4. Platba

4.1. Všechny platby naší smluvní strany jsou okamžitě splatné bez jakýchkoli odečtů. Sjednaná lhůta splatnosti se považuje za splněnou, pokud peníze obdržíme do posledního dne této lhůty. V případě prodlení platby, jsou také ostatní nároky, které nebyly k tomuto datu zaplaceny, určeny k okamžité splátce. V tomto případě jsme také oprávněni zastavit dodávky nebo služby až do obdržení platby, požadovat platbu předem či záruku platby nebo po krátkém prodloužení lhůty odstoupit částečně nebo zcela od smlouvy.

4.2.  Za opožděnou platbu je rovněž považováno bezprostřední zahájení insolvenčního řízení na majetek naší smluvní strany, je-li požadováno mimosoudní urovnání nebo jestliže jsou známy jiné okolnosti, které vyvolávají pochybnosti o její schopnosti nebo ochotě platit, jako například soudní spory nebo exekuční řízení.

4.3. V případě prodlení platby od naší smluvní strany platí úroky z prodlení nejméně 12% ročně. Veškeré náklady za upomínky, inkasa, shromažďování, informování a vklady budou účtovány. Platby předem naší smluvní strany nebudou zúročeny.

4.4. Smluvní strana našich dodávek a služeb nemá právo na zadržení splatných plateb. Není také oprávněna k vyúčtování našich nároků. Zejména pak nesmí odmítnout nebo odložit platbu kvůli reklamacím.

5. Reklamace

5.1. Reklamace našich smluvních stran musí být vždy písemné a musí být oznámeny a specifikovány okamžitě. V opačném případě jsou naše zboží nebo služby považovány za bezchybné. Neoprávněné změny našich dodávek vedou ke ztrátě záruky nebo nároku na záruční plnění vůči nám.

5.2. V případě oprávněné reklamace jsme povinni s výjimkou všech dalších nároků smluvní strany poskytnout buď výměnu nebo nápravu dle našeho uvážení. Pokud je možná jak náprava, tak výměna, je na nás, abychom rozhodli, zda bude nárok na záruční plnění řešen výměnou nebo nápravou, pokud by to nebylo nepřiměřeně nákladné ve srovnání s jiným prostředkem nápravy. Kromě případů, kdy je právo na přeměnu povoleno zákonem, si vyhrazujeme právo na nárok záručního plnění podle našeho výběru – náprava, výměna nebo snížení ceny. S každou výměnou nebo nápravou musí být jeden vadný výrobek vyměněn za jeden nový (jeden za jeden). V případě výměny nebo nápravy je smluvní strana povinna tuto možnost poskytnout bez nároku na náhradu škody a bezplatně vykonat potřebnou pomoc.

5.3. Veškeré nároky smluvní strany vůči nám, týkající se oprávněných stížností, jsou vyloučeny, pokud nebyly nedodrženy její platební závazky včas a v plné výši.

5.4. Při jakémkoli nároku na záruční plnění smluvní strany se dále předpokládá, že zboží nebo zařízení jsou řádně používány.

5.5. Pokud produkt nebo dílo vyrábíme nebo dodáváme podle konstrukčního návrhu, nákresu nebo modelu smluvní strany, vztahuje se naše odpovědnost pouze na skutečnost, že provedení probíhá podle těchto informací. Nezbytné technické úpravy jsou považovány za schválené.

6. Rozsah odpovědnosti za škody

Ve všech případech odpovídáme pouze za naše vlastní zavinění s výjimkou lehké nedbalosti. Odpovědnost naší strany za ztrátu zisků, za nepřímé a následné škody, jakož i nároky odběratele naší smluvní strany proti těmto nárokům jsou vyloučeny.

7. Výhradní vlastnictví

7.1. Veškeré od nás dodané zboží zůstává v našem vlastnictví až do úplného zaplacení kupní ceny včetně všech vedlejších poplatků, a to aniž by bylo dotčeno dřívější převedení rizika.

7.2. Zástava, poskytnutí našeho majetku jako záruky nebo jiná zátěž našeho majetku spadajícího do výhradního vlastnictví je nepřípustná. Přístup třetích stran musí být okamžitě nahlášen.

7.3. V případě prodlení platby máme právo na zpětné vrácení zboží, které je v našem vlastnictví, a to bez nutnosti zároveň odstoupit od smlouvy. Za tímto účelem je povoleno vstoupit na místo, kde se nachází a provést tam jeho demontáž. Náš nárok na náhradu škody způsobené neplněním smlouvy zůstává v platnosti.

7.4. Smluvní strana nám postupuje své nároky vůči třetím osobám, pokud vzniknou prodejem nebo zpracováním našeho zboží a to až do konečného splacení našich nároků. Smluvní strana nám musí na požádání vyjmenovat své odběratele a včas je informovat o jejich postoupení. Postoupení je třeba odběrateli vyznačit zadáním do obchodních knih, zejména do seznamu otevřených položek a dodacích listů, faktur atd. Pokud je smluvní strana v prodlení s platbami vůči nám, pak musí být prostřednictvím ní získané výnosy z prodeje odděleny a smluvní strana je drží pouze v rámci našeho jména.

8. Odpovědnost za vadu produktu

8.1. Každý produkt, který prodáváme, poskytuje pouze takovou míru bezpečnosti, kterou lze očekávat na základě certifikátů, pokynů k použití a dalších předpisů.

8.2. Smluvní strana se zříká naší povinnosti zaplatit náhradu za hmotnou škodu vyplývající ze zákona o odpovědnosti za produkt, kterou utrpí jako podnikatel, jakož i nároků na odpovědnost za produkt, založených na jiných zákonných ustanoveních. V případě dalšího postoupení jinému podnikateli se smluvní strana zavazuje i k převodu tohoto ustanovení a také k tomu, zavázat dalšího podnikatele k převodu na své odběratele.

8.3. Musíme být okamžitě a podrobně informováni o veškerých nárocích poškozených. Pokud je smluvní strana na základě zákona o zodpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku odpovědná, vzdává se své náhrady vůči nám. Výslovně se prohlašuje být vyloučen z ochrany ve prospěch třetí strany.

9. Změna adresy

Smluvní partner je povinen nahlásit nám změnu adresy bydliště příp. sídla firmy, a to dokud není zcela dokončena smluvní transakce z obou stran. Pokud bude opomenuto toto oznámení změny, platí za dodaná i ta prohlášení, která byla zaslána na naposledy uvedenou adresu.

10.  Místo plnění, soudní pravomoc, rozhodné právo atd.

11.1. Místo plnění je sídlo naší společnosti. Platí rakouské právo. Soudní pravomoc je soud, který je určen na základě sídla naší společnosti – místně a fakticky. Máme však také právo, přenést soudní spory na všeobecnou soudní pravomoc smluvní strany. 

11.2. Pokud smluvní strana není podnikatel ve smyslu § 1 odstavce 1 bodu 1 rakouského zákona na ochranu spotřebitelů, Spolková sbírka zákonů 140/1979, platí tato ustanovení jen do té míry, aby tomuto zákonu neodporovala.   

11.3. Neplatnost jednotlivých ustanovení neovlivňuje platnost zbývajících ustanovení

11.4. Alternativní řešení sporů podle čl. 14 odst. 1 ODR-směrnice: Evropská komise poskytuje online platformu pro řešení sporů, která je k dispozici na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Jsme připraveni se zúčastnit mimosoudního řešení sporů.